.::‮ MTM ام تی ام - آئين كار اصول شناخت، مكان يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ::.
LiveZilla Live Help

تماس در واتس آپ

‮ ام تی ام MTM-مهدتجارت ام تی ام مجموعه های بازی پلی اتیلن دستگاه های بدنسازی پارکی نیمکت سطل زباله مبلمان شهری

آئين كار اصول شناخت، مكان يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان


آئين كار اصول شناخت، مكان يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از: (تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباريكنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم). موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد. اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه ISIRI 3546 Page 2 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود. ISIRI 3546 Page 3 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 آئين كار اصول شناخت، مكان يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ١ تا ٦ ساله رئيس حناچي- سيمين كارشناس شهرسازي وزارت كشور اعضاء آقابيگي- آذرميدخت مهندس معمار سازمان تربيت بدني بخشي- مسعود مهندس معمار سازمان برنامه و بودجه سرسالاري- مهندس معمار وزارت مسكن و شهرسازي محمدعظيم صائبي- مهشيد فوقليسانس روانشناسي سازمان بهزيستي طالبي- ژاله مهندس معمار مركز تحقيقات سازمان و مسكن فلكي- فاطمه ليسانس بهداشت وزارت بهداشت و درمان مهندس مكانيك ـ سازمان مسكن تاسيسات وهابزادگان- سعيد دبير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صدرائي شاملو- حسن مهندس معمار ISIRI 3546 Page 4 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 فهرست مطالب مقدمه هدف و دامنه كاربرد تعاريف شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ١ تا ٦ سال ( پيشدبستاني ) اصول مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ISIRI 3546 Page 5 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 بسمه تعالي پيشگفتار آئين كار اصول شناخت , مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ١ تا ٦ ساله كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در سي و هشتمين كميته ملي آئين كار ساختمان مورخ ٢١/٩/٧٣ مورد تائيد قرار گرفته , اينكه باستناد بند ١ ماده ٣ قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمنماه ١٣٧١ بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد . براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ,آئين كارهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين آئين كارها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . در تهيه و تدوين اين آئين كار سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيالمقدور بين اين آئين كار و آئين كار كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود . لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين آئين كار با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است : ١ ـ راهنماي آموزش و پرورش پيش دبستاني ـ دفتر آموزش و پژوهش و دفتر امور كودكان و نوجوانان ـ سازمان بهزيستي كشور سال ١٣٧٢. ٢ ـ روانشناسي رشد ( مفاهيم بنيادي در روانشناسي كودك ) تأليف آقاي دكتر احدي و خانم بني جمالي , چاپ و نشر بنياد . ISIRI 3546 Page 6 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ٣ ـ مردم و پاركها ـ نادر موثقي ـ تهران ـ سال ١٣٥٠ ۴ ـ آئيننامه بهداشت محيط مدارس ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ سال ١٣٦٣. -1 Educational building digest Unesco principal regional office for asia and the pacific Bangkok; Thailand; design ideas for play spaces for three to six year olds-19. 2- De chiara and koppelman-time-saverstandards for site planning-1987 3- Ernst neufert architect's data-1990. 4- The backyard landscaper-home planners, Inc. 1992. 5- Din 18034-1991 landschaft sbauarbeit, kinder spielgerate آئين كار اصول شناخت , مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي كودكان ١ تا ٦ سال ISIRI 3546 Page 7 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 بسمهتعالي آئين كار اصول شناخت , مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ١ تا ٦ سال ( پيش دبستاني ) مقدمه بروز تغييرات اجتماعي و اقتصادي از قبيل رشد سريع جمعيت , تراكم مناطق شهري , كاهش واحدهاي فاميلي گسترده در اثر مهاجرت به شهرها , كاهش مراقبت والدين از فرزندان در نتيجه تغيير در هسته ساختار فاميلي , مشاركت بيشتر زنان ( مادران ) در فعاليتهاي اجتماعي , كاهش در عرصه ساختمانها و ... نيازهاي فضايي جديدي را در سطح جامعه مطرح مينمايند كه از جمله آنها , فضاي بازي ISIRI 3546 Page 8 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 كودكان ميباشد . از طرفي ديگر سرزمين ما ايران از نظر جمعيتي داراي ساختي جوان است بدين معنا كه نزديك به نيمي از جمعيت آنرا افراد زير ٢٠ سال تشكيل ميدهند كه بيش از ٣/١ اين گروه سني كودكان نيز ٦ سال هستند . نيازها و خواستههاي اين گروه نيز همانند ساير مردم ابعاد مختلف رواني , اجتماعي , اقتصادي ـ فرهنگي و فيزيكي دارد وليكن به دليل اهميت و نقشي كه اين سالهاي نخست نسبت به ساير مراحل زندگي از نقطه نظر تكامل شخصيتي افراد دارا ميباشند , هرگونه برنامهريزي و سرمايهگذاري در زمينههاي گوناگون و برآوردن نيازهاي رشدي آن به گونهاي صحيح و منطقي تبعات مثبتي را در پي خواهد داشت كه كل جامعه از آن بهره خواهد برد . در اين ميان فضاهاي بازي از جمله تمهيداتي هستند كه نيازهاي رشد كودكان را در تمام زمينهها تامين ميكنند , چهار زمينه اصلي رشد كودكان شامل رشد جسمي , رشد شناختي , رشد اجتماعي و رشد عاطفي ميباشد كه تركيب متنوعي از آنها ميتواند در زمين بازي قرار گيرد و لذا شناخت توانائيهاي جسمي و رواني كودكان در اين گروه سني و كاربرد ضوابطي در امر مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان توسط برنامهريزان , طراحان و مجريان اينگونه طرحها , امكان تجربيات متفاوتي را براي اين گروه سني فراهم ميآورد و قابل ذكر است كه تا كنون در مورد تهيه ضوابط و استانداردهاي مربوطه كمتر و يا بطور پراكنده كارهايي انجام شده است , و اينك با همكاري گروهي از كارشناسان و با بهرهگيري از منابع و مآخذ داخلي و خارجي اقدام به تهيه و تدوين اصول و ضوابطي شده كه اميد است با بكارگيري نكات مندرج در اين آئين كار در هنگام طراحي مجتمعهاي زيستي اعم از مراكز شهري يا روستايي , فضاهاي بازي مناسب و در خور كودكان منطبق بر استانداردهاي رسمي و متداول درنظر گرفته شود . ISIRI 3546 Page 9 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ١ ـ هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين آئين كار تعيين اصول و ضوابطي در برنامهريزي و طراحي فاضهاي باز و تجهيزات و تاسيسات آن براي بازي كودكان ١ تا ٦ سال در كليه مراكز عمومي مثل پاركها , مراكز خريد , ميادين , مراكز مذهبي و فرهنگي و ... و مراكز نيمه عمومي مثل مهد كودكها و مراكز آموزش و پرورش پيش از دبستان و مراكز درماني و ... مراكز خصوصي از قبيل واحدهاي مسكوني , مجتمعهاي آپارتماني و ... است به گونهاي كه كاربرد اين ضوابط توسط برنامهريزان , طراحان و مجريان امر مناسبسازي وضع موجود و طراحيهاي آتي را به نحو مطلوب و منطقي سامان دهد . ٢ ـ تعاريف ٢ ـ ١ ـ فضاي بازي : محيطي امن و سالم , مهيج و شاديآور براي بازي كودكان بطوريكه جسم بچهها را تقويت نموده و ثبات عاطفي و احساسي آنها را باعث شده از طريق انواع بازي و فعاليت , آموزشهاي لازم را فرا گرفته و زمينههاي پرورش خلاقيت نيز فراهم آيد . ٢ ـ ٢ ـ كودكان پيشدبستاني ( گروه سني ١ تا ٦ سال ): سنين پيش از دبستان به مقطع سني از بدو تولد تا پايان ٦ سالگي اتلاق ميشود وليكن گروه سني منتخب در اين آئين كار گروه سني ١ تا ٦ سال ميباشد . ٣ ـ شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ١ تا ٦ سال ( پيشدبستاني ) ٣ ـ ١ ـ خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ١ تا ٢ ساله . ـ شروع به راه رفتن و صحبت كردن ميكند . ـ راحت راه ميرود و راحت زمين ميخورد . ـ ميتواند با كمك از پلهها بالا و پائين برود . ISIRI 3546 Page 10 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ـ كنترل ادرار و مدفوع خود را ميكند . ـ نسبت به افراد غريبه واكنش نشان ميدهد . ـ دوست دارد غذا خوردنش توام با بازي باشد . - بزرگترها را به بازي با خودش مجبور ميكند . ـ دوست دارد بچهها در اطرافش باشند ولي مستقيما با آنها وارد بازي نميشود . ـ اشيأ مدور توجه اين كودكان را جلب ميكند . ـ ميتواند به طور ايستاده خم شود و اسباب بازي خود را جمع كند . ـ تطابق چشم با پا كامل نيست . ـ حس كنجكاوي كودك شديد است . ـ به فضاهاي كوچك و محدود عكسالعمل نشان ميدهد و احساس دلتنگي ميكند . ـ دوست دارد اشيأ را به داخل ظرفي ريخته و دو مرتبه بجاي اول برگرداند . ٣ ـ ٢ ـ خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ٢ تا ٣ ساله ـ به تنهائي از پلهها بالا ميرود و در موقع پائين آمدن دستش را به نرده يا ديوار ميگيرد . بهمين دليل از سرسره ميتواند استفاده كند . ـ هر پله را با قرار دادن هر دو پا روي آن طي ميكند . ـ توپ بزرگي را ميتواند لگد بزند و يا شوت كند . ـ به خوبي و در يك خط مستقيم ميدود و كمتر به زمين ميخورد . ـ بسيار فعال و سر زنده و با نشاط است . ـ ماهيچههاي انگشتان او بهتر عمل ميكند ( ماهيچههاي كوچك ). ـ روي سه چرخه مينشيند , دسته آنرا با دست ميچرخاند و هدايت ميكند ولي هنوز قادر به پا زدن نيست . ـ بودن در كنار مادرش را به هنگام بازي دوست دارد . ٣ ـ ٣ ـ خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ٣ تا ٤ ساله . ـ ميتواند در ضمن دويدن , موانع موجود بر سر راه خود را دور ISIRI 3546 Page 11 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 بزند . ـ ميتواند اسباببازيهاي بزرگ را هل بدهد . ـ ميتواند چهار زانو بنشيند ـ فعال و پرانرژي است ولي زود خسته ميشود . ـ هماهنگي بين چشمها و دستها تا حدودي ايجاد شده است . ـ در بكار بردن دستها , پاها و بازوان بيشتر از كار كردن با انگشتان مهارت دارد . ـ ميتواند روي پنجه پا راه برود . ـ ميتواند براي يك لحظه روي يك پا بايستد . ـ از وسايل گوناگون به راحتي و با مهارت بالا ميرود . ـ ميتواند سه چرخه براند . ـ نياز به تائيد و تشويق بزرگترها دارد . ـ كودك مايل است بيشتر در كنار بچههاي ديگر بازي كند و نه با خود آنها . ـ در اين سن كودك نسبت به افراد جديد و محيط نا آشنا واكنش نشان ميدهد . ٣ ـ ٤ ـ خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ٤ تا ٥ ساله . ـ حركات كودك از ظرافت , دقت و هماهنگي بيشتري برخوردار است . ـ ليلي بازي ميكند . ـ كنجكاوي او در خصوص محيط اطرافش بيشتر ميشود . ـ با مهارت دوچرخه ميراند و دور ميزند . ـ از وسايل و جاهاي بلند بالا ميرود . ـ به هوا ميپرد , ميچرخد و تاب ميخورد . ـ به راحتي ميتواند توپ را با حركات كامل دست پرتاب كند و بگيرد . ٣ ـ ٥ ـ خصوصيات جسمي ـ رفتاري كودكان ٥ تا ٦ ساله ISIRI 3546 Page 12 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ـ دستها مهارت دارند ولي عضلات كوچك دست هنوز كاملا متعادل و موزون نيست . ـ از كارهاي پرتحرك لذت ميبرد و فعال است . ـ فعاليتهاي حركتي كودك بيش از سنين قبل موزون هستند . ـ ميتواند از روي خط تعادل راه برود و با يك پاجستهاي كوچك بزند . در پايان اين مبحث براي آنكه تصويري از اندازههاي بدن كودكان در هنگام بروز رفتارهاي گوناگون از قبيل نشستن , ايستادن , دست را بلند كردن و .... ارائه كرده باشيم تا بتواند در هنگام طراحي وسايل بازي متناسب با اين سنين مدنظر قرار گيرد با استفاده از منابع خارجي چند تصوير از اندازههاي استاندارد بدن كودكان ٣ تا ٥ ساله و ٥ تا ٧ ساله به شرح ذيل آورده ميشود : ( اندازهها به ميليمتر ميباشد ). * ISO : INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ۴ ـ اصول مكانيابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان ۴ ـ ١ ـ از ديدگاه شهرسازي ۴ ـ ١ ـ ١ ـ موقعيت : فضاهاي بازي كودكان را ميتوان در مراكزي به شرح ذيل مستقر نمود : مراكز عمومي مثل : ـ پاركها ( پارك محلهاي ـ پارك منطقهاي ـ پارك شهر ـ پارك ISIRI 3546 Page 13 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 جنگلي ). ـ مراكز خريد ( پاساژها ـ بازار بزرگ و... ). ـ ميادين . ـ مركز فرهنگي ـ مذهبي ( مسجد ـ حسينيه ـ موزه ـ كتابخانه و ....). ـ مراكز تفريحي ـ توريستي ( كمپها ـ اردوگاههاي تفريحي ـ اماكن توريستي ). مراكز نيمه عمومي مثل : ـ مهد كودكها و آمادگيها . ـ مراكز بهداشتي ـ درماني ( بيمارستان ـ درمانگاه ). ـ پرورشگاهها و مراكز تربيتي ـ آسايشگاهها . ـ مراكز نگهداري كودكان معلول يا عقبافتاده ذهني . مراكز خصوصي مثل : ـ واحدهاي همسايگي و مجتمعهاي آپارتماني . ۴ ـ ١ ـ ٢ ـ همجواريها و غير همجواريها . مكاني كه براي احداث زمينهاي بازي كودكان درنظر گرفته ميشود بايد ضمن تامين مسايل ايمني , بهداشتي , سلامت و آسايش كودكان از مكانهايي نظير خيابانهاي اصلي و پرتردد , پاركنيگهايي عمومي و ترمينالها , خطوط راهآهن و فرودگاهها , توالتهاي عمومي , محل جمعآوري زباله , كارگاههاي آلوده كننده محيط زيست , مسيلها و حريم خطوط انتقال برق و كانالهاي روباز و پرتگاهها و ساير مراكزي كه به نحوي ممكنست ايجاد مزاحمت ( دود , بو , گردوغبار و سروصدا ) نمايد , دور بوده و ترجيحا در كنار فضاهاي سبز استقرار يافته و از ديد و منظر مطلوبي نيز برخوردار باشد . ۴ ـ ١ ـ ٣ ـ ابعاد , سرانه و شعاع دسترسي از آنجا كه موقعيت زمينهاي بازي كودكان در شهر سازي جديد با توجه به سلسله مراتب شهري در واحدهاي همسايگي درنظر گرفته ISIRI 3546 Page 14 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ميشود , حداكثر ميتواند تا شعاع ٢٠٠ متري را تحت پوشش قرار دهد و از طرف ديگر حداقل سطح لازم براي احداث يك زمين بازي با توجه به عناصر تشكيل دهنده آن كه مشروحا در صفحات بعد آورده ميشود حدود ١٨٠ متر مربع است كه ميتواند مورد استفاده ٣٠ كودك قرار گيرد يا بعبارتي حدود ٢٠٠ خانوار را تحت پوشش قرار دهد و در صورت دوبرابر نمودن مساحت زمين يعني تا رقم ٣٦٠ متر مربع حداكثر براي ٦٠ كودك ظرفيت پذيرش خواهد داشت و چنانچه ارقام فوق را با سرانههاي متداول در طرحهاي توسعه شهري كه بطور متوسط ١٠٠٠ متر مربع زمين بازي به ازاء هر واحد همسايگي (٢٠٠ تا ٣٠٠ خانوار ) منظور ميكند مقايسه كنيم سرانهاي حدود ٤ متر مربع براي هر خانوار منظور ميدارد كه بنظر ميرسد تنها ٢٢ درصد مساحت اين زمينها براي بازي كودكان ١ تا ٦ سال كافي باشد . نتيجتا سرانه حداقل فضاي بازي براي كودكان ١ تا ٦ سال بميزان ٦ متر مربع براي هر كودك ميباشد كه در اينصورت سرانه زمينهاي بازي كودكان به ازاء هر يك از ساكنين واحد همسايگي بطور متوسط به حدود ١٨/٠ متر مربع خواهد رسيد . ( يعني بعبارت ديگر به ازاء هر خانوار ٨٣/٠ نفر كودك زير ٦ سال درنظر گرفته شده است ). مآخذ : سرشماري جاري جمعيت سال ١٣٧٠ ـ مركز آمار ايران . ۴ ـ ٢ ـ از ديدگاه معماري ۴ ـ ٢ ـ ١ ـ مشخصات زمين بازي كودكان ۴ ـ ٢ ـ ١ ـ ١ ـ ابعاد زمين به نحوي باشد كه امكان كنترل كودكان از طرف والدين به سهولت امكانپذير بوده و از داخل زمين به تمامي قسمتها ديد كافي وجود داشته باشد . ۴ ـ ٢ ـ ١ ـ ٢ ـ حفظ تپههاي طبيعي موجود و سطوح مسطح و ايجاد نمودن تپههاي مصنوعي كوچك به دليل رغبت كودكان به بالا رفتن , سرازير شدن و يا غلطيدن از اين سطوح . ISIRI 3546 Page 15 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 ۴ ـ ٢ ـ ١ ـ ٣ ـ تپههاي مصنوعي را ميتوان از موادي چون قلوهسنگ و خاك حفاري حاصل از كارهاي ساختماني ساخت . ايجاد چنين تپههايي در كنار محلهاي شن بازي بچهها سپرهاي خوبي در مقابل باد ايجاد كرده و مانع بصري مناسبي هم خواهد بود . ۴ ـ ٢ ـ ١ ـ ٤ ـ در تپههاي مصنوعي ميزان شيب بايد كمتر از ٣٥ درجه ( يا ٧٠ (%باشد . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ نوع پوشش زمين بازي كودكان نوع پوشش زمين برحسب نوع بازي متفاوت است و عوامل زير ميتواند در هنگام انتخاب آن مدنظر قرار گيرد : ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ١ ـ عملكرد : نوع پوشش زمين ميبايست با توجه به عملكرد خاص فضا , هدف استفاده از آن و فصول مختلف سال درنظر گرفته شود . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ اقتصاد : نوع پوشش با توجه به هزينه اوليه و هزينههاي تعمير و نگهداري انتخاب گردد زيرا بعضا استفاده از يك پوشش گرانتر به دليل نياز كمتر به تعمير در دراز مدت اقتصاديتر است . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٣ ـ دوام : نوع پوشش ميبايست مقاوم در برابر فرسودگي و عوامل آب و هوايي باشد . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٤ ـ پاكيزگي : نوع پوشش زمين نميبايست باعث جذب حشرات و آلودگي يا رنگي شدن لباس كودكان گردد . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٥ ـ نگهداري : پوشش زمين به نحوي باشد كه تعمير و نگهداري آن به سهولت و در زمان كمتري انجام شود . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٦ ـ ايمني : تامين ايمني بطور كامل و بدون درنظر گرفتن عامل اقتصادي ميسر ISIRI 3546 Page 16 of 28 http://www.isiri.org/std/3546.htm 2009/07/18 شود . ۴ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٧ ـ زيبايي و جذابيت : پوشش زمين با اطراف هارموني داشته و رنگها و جنس آنها بتواند راهنمايي براي حركت كودكان باشد . ۴ ـ ٢ ـ ٣ ـ انواع حصار محدوده زمينهاي بازي كودكان ميبايست حتيالامكان به دليل تامين ايمني و منع عبور و مرور حيوانات و افراد بزرگسال به داخل محوطه داراي حصار باشد . حصارها ميتوانند از انواع گياهان ساقه كوتاه , تورهاي سيمي و از اين قبيل انتخاب شوند . گذشته از محصور نمودن محدوده خارجي زمين بازي حتي بعضي از قسمتهاي داخلي آن مثلا در بخشي از زمين كه بازيهاي فعال در آن جريان دارد ميبايست با حصاري از ساير بخشها جدا شود تا مزاحمتي براي كودكان ايجاد نشود . ۴ ـ ٢ ـ ٤ ـ عناصر تشكيل دهنده فضاي بازي كودكان فضاهايي كه براي بچههاي قبل از سنين دبستان يعني ١ تا ٦ سال جهت بازي و فعاليتهاي دستهجمعي آنان درنظر گرفته ميشود در زمره فضاهاي باز عمومي محسوب شده و ميتواند شامل ٤ بخش باشد : ١ ـ فضاهاي محصور جهت قرارگيري وسايل بازي ثابت تپههاي شني و استخر كوچك . ٢ ـ فضاهاي آزاد مانند فضاي چمنكاري شده براي �

دفتر: اصفهان - خیابان ولی عصر - روبروی مخابرات ولی عصر - مجتمع اداری ولی عصر - طبقه دوم - واحد 202
کارخانه : اصفهان - نجف آباد - کمربندی جنوب - روبروی ترمینال مسافربری جنوب - کوچه علمدار
03132262341 - 03132265788
03131313607-9 _ 03131313610
09132333607 - 09134214461
نظر شما در مورد محصولات ما ؟
1 : عالی (938 رای)
47 % 
2 : خوب (390 رای)
19 % 
3 : متوسط (324 رای)
16 % 
4 : بد (364 رای)
18 % 


© حقوق کپی برداری برای ‮ MTM ام تی ام محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا