.::‮ MTM ام تی ام - قسمت دوم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر ::.
LiveZilla Live Help

تماس در واتس آپ

‮ ام تی ام MTM-مهدتجارت ام تی ام مجموعه های بازی پلی اتیلن دستگاه های بدنسازی پارکی نیمکت سطل زباله مبلمان شهری

قسمت دوم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر


1-5-4- هويت شهري

نظم شهري بر پايه مقررات سمبليک، ساختارهاي اجتماعي و نيازهاي بنيادين بر قرار مي شود و منظرشهر را در احترام به سنت ها حقوق و رفتارهاي اجتماعي پديد مي آورد. بر اين اساس منظر شهري يکي از موثرترين عوامل شکل دهنده هويت شهرها است. هويتي که بر گرفته از عقايد و افکار مردمان ساکن در آن بافت خواهد بود. شهر سرشار از معاني خاطرات و تجربيات مکان ها، بناها و صحنه هاي مرگ و زندگي است. با تاکيد بر اينکه شهر يک ميراث است که حاوي اطلاعاتي از مقاطع مختلف زماني است.

 1-5-5-  توسعه پايدار شهري

 

اثرات گوناگون شهرها بر گستره زيست کره و ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي سياسي،

محيطي و زندگي بشر، بحث پايداري و توسعه پايداري شهري را به عنوان شعار اصلي هزاره سوم

قوت بخشيده است. لذا با توجه به اين موضوع که شهرها اصلي ترين آلوده کننده کيفيت هواي محيط زيست در مقياس محلي، ملي و بين المللي اند، شناخت عوامل آلوده کننده آنها در محيط هاي شهري و تلاش در جهت کاهش آنها از ضرورت هاي دست يابي به پايداري شهري مي باشد.

از جمله شاخه هاي نوين علمي در مواجه با شهرهاي پايدار، اکولوژي شهر است، که به شهر به

عنوان مجموعه اي از اکو سيستم ها مي نگرد و رابطه شهر و پتانسيل هاي محيطي وعناصر بوجود

آورنده آن را مورد مطالعه قرار مي دهد. جوهره زيبايي شناسي اکولوژيک و يا سبز که بنيان نظري

منظر شهري پايدار است، همانا زمينه گرايي اکولوژيک و احترام به ظرفيت محيطي بستر مورد مداخله و چرخه کامل حيات عنصر و مجموعه عناصر است.

 

 1-5-6- عناصر شهری

المان هايي در شهر که به غناي بصري شهر و فضاي زيست محيطي اجتماعي شهروندان کمک مي کنند و حامل نمادها و نشانه هايي از فرهنگ و هويت جمعي و تاريخي مي باشند.

1-6- روش تحقيق

نوع تحقيق از نوع کارکردي بوده و روش گرد آوري اطلاعات به طريقه مطالعه ميداني و کتابخانه اي صورت گرفته است. مطالعه ميداني از طريق بازديد در محل و مصاحبه با شهروندان استفاده کننده از فضا و عکسبرداري از مبلمان ها و حرکت عابرين بوده است. در واقع بدون دخالت در شرايط ميداني که رفتار يا رويداد در آن واقع شده است، به مشاهده و اندازه گيري جنبه هاي رفتاري پرداخته شده است. براي ثبت وقايع از دوربين عکاسي استفاده شده است، چرا که بهترين روش براي ثبت وقايع بصري رفتاري است. زمان عکسبرداري 8 تا 08 صبح و 6 تا 8 عصر بوده و محل عکسبرداري روبه روي عناصر مي باشد و کادر طوري انتخاب شده که حتي الامکان تداوم لازم در هر فضا پديد آمده و امکان بررسي عناصر فراهم باشد.

1-7- عناصر هويت شهري

شهر جايي است که تعاملات شهري در آن به وقوع مي پيوندد و مردم حس شهروندي نسبت به شهر خود دارا مي باشند. بعبارتي آنچه شهر را مي سازد، ساختمانهاي عظيم و پارکها نيستند بلکه مردم خود شهرند با تمام سلايق و ويژگيهاي منحصر بفردشان و در حقيقت هويت شهري و شهرونديشان.

بنابراين آن چيزي که از آن به عنوان هويت شهري نام مي بريم در حقيقت يافتن تناسب يا معيارهايي از آن ميان نظام شهرسازي با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهروندان است و البته ابعاد گوناگوني از هويت که بدان خواهيم پرداخت.

 تعریف هویت ، يکي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه، در طي

فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي عصر حاضر است که تعاريف متعددي از اين واژه به عمل آمده است؛ در فرهنگ لغات واژه هويت بصورت زير معني شده است:حقيقت شي يا شخص که مشتمل برصفات جوهري او باشد, شخصيت, ذات, هستي و وجود, منسوب به او, شناسنامه، چيستي، خود،کيستي، هماني و همانستي.اما طبق تعريف متداول، ”هويت، احساس تعلق خاطر به مجموعه اي مادي و معنوي است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند.” هويت در انسان شناسي، به معناي نوعي از خودآگاهي فردي يا جمعي نسبت به وجود مجموعه اي از خصوصيات فرهنگي اجتماعي که فرد يا -

طبقه بندي مي » ديگري « که به مثابه هويت هاي » ديگر « گروه مزبور را از فرد، افراد يا گروه هاي

مشخص مي کند.در » ما « شوند، متمايز مي کند و عموما خود را با يک نام و يا لااقل با ضمير

خصوص واژه لاتين هويت ) identity ( گفته اند که از قرن چهاردهم در زبان هاي اروپايي رايج شده

و ريشه آن به دو واژه لاتين identitas و » خصوصيت چيزي همانند « به معني idem به معني

و معادل قديمي تر يوناني آنها مي رسد.علي اکبر عليخاني در کتاب مباني نظري هويت و » همان «

بحران هويت دو پسوند واقعي و تقليدي را به هويت افزوده است. وي برون رفت از چالش هاي

هويت ما « : امروز را در تعريفي سيال از هويت و دوري از هويت هاي تقليدي مي داند و مي گويد نه در گرو ميراث گذشته و نه در گرو ميراث ديگران به عنوان ديگري بلکه در گرو حقيقت طلبي با اين توصيف بديهي است که در شرايط مکاني و زماني مختلف، زمينه .» و روش اصيل ما خواهد بود

هاي متفاوتي براي هويت منظور گردد که هرکدام نيز داراي تعاريف و ابعاد خود باشند؛ نظير هويت

شخصي، هويت اجتماعي و هويت شهري

» تشخص « مجموعه ايي از صفات و مشخصاتي است که باعث ،» هويت « هويت شهري از آنجايي که

يک فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي گردد؛ شهر نيز به تبعيت از اين معيار، شخصيت يافته و

در شهروندان، تعلق » خاطرات عمومي « مستقل مي گردد. هويت در شهر به واسطه ايجاد و تداعي

که گستره اي » شهروند شدن « خاطر و وابستگي را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشينان را به سوي

فعال تر از ساکن شدن صرف دارد، هدايت مي کند. پس هرچند که هويت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است؛ ليکن فرآيند شهروند سازي را تحت تاثير قرار داده و مي تواند باعث تدوين معيارهاي مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد.هويت يک معيار رشد براي شهر است؛ به عبارتي ديگر وقتي يک شهر يا جامعه رشد مي کند، بخشي از صفات هويتش در جريان  رشد تغيير مي کند و ساماندهي جديدي مي يابد. در اين ساختار بايد هويت شهري به عنوان يک معيار براي توسعه و عاملي براي ارتقاي کيفيت محيط مطرح شود تا بتواند زمينه هاي مشارکت وامينت افراد را فراهم کند. هويت شهري را بايد نوعي هويت جمعي به حساب آورد که البته با عنوان هويت محله اي و شهري زماني معني دار خواهد بود که تبلور عيني در فيزيک و محتواي شهر داشته باشد؛ به شرطي که هنجار هويت درست فهميده شود.

کيومرث مسعودي پژوهشگر و جامعه شناس شهري معتقد است اگر درمورد هويت شهري يا هويت معماري صحبت مي کنيم، منظور در واقع يک نظام يافتگي ساختاري و کاربردي در شهر و يک انتظام بنابراين بديهي است که اين انتظام يا سازمان داراي ابعاد دروني خود باشد که ؛» در معماري شهر است در اينجا با عنوان عناصر هويتي شهر بدانها پرداخته مي شود و ازآنجا که هر شهر داراي دو بعد کارکردي و کالبدي است، لذا ابعاد مختلف هويت وابسته به آن نيز داراي دو وجه مذکور خواهد بود.

بنابراين در يک تقسيم بندي کلي ابعاد هويت شهري را مي توان در قالب همين دو بعد مجزا ساخت: عناصرکالبدي يا سيماي شهري، بديهي است که اولين برخورد با هر شي، پديده يا موجودي، سيما و کالبد ظاهري آن است؛ وجهه اي قابل ادراک که با حواس پنچگانه براحتي قابل تشخيص و بازشناسي است. بنابراين اولين تفاوت ميان دو موجود عيني نيز از طريق ظاهر آن معين مي گردد. با اين توضيح حال اگر در تعريفي اوليه، شهر را مجموعه اي از ساختمانها، عناصر و مراکز شهري بدانيم، بي شک مي بايست ظاهري براي آن متصور گرديم که در صورت هويت دار بودن يا ساخته شدن و هر فعل ديگري بتواند منحصر به خود باشد.

نمود ظاهري از يک شهر در نگاه نخست مي تواند شامل عناصر طبيعي و بستر مکاني آن باشد که

اغلب به عنوان عناصر و ميراث طبيعي در نظر عامه مردم خود نمايي مي کنند.

ساختار طبيعي يک منطقه به عنوان نخستين بستر فعاليتهاي اوليه تلقي مي شود. تمامي معماران،

طراحان و برنامه ريزان با واژگان تجزيه و تحليل سايت که در وهله اول مربوط به ساختار طبيعي آن است، آشنايي دارند، اما در اغلب موارد برداشتي غيرکارکردي از آنها به عمل مي آيد. مثالي ساده از اين برداشت آنکه ارائه طرحي براي منطقه اي کوهستاني با اقليمي سرد و فاقد پوشش گياهي خاص، چندان متفاوت از منطقه اي ساحلي منظور نمي شود؟! و يا آنکه در اغلب موارد، ابعاد توپوگرافيک و عوارض زمين جايگاهي در طراحي ندارند؟!

با اين مقدمه بايد اذعان نمود که شناخت عناصر محيطي به عنوان بستر فعاليت هاي انساني مي تواند به درک و تحليل بهتر اشکال مختلف زندگي و فعاليت هاي انساني بينجامد. بنابراين فاکتورهاي طبيعي، اکولوژيکي و جغرافيايي اولين عناصر هويت بخش به يک شهر و عناصر درون آن تلقي ميشوند.

اين فاکتورها مي توانند شامل عناصر زير باشند:

رودها و نوار ساحلي

ويژگي هاي اقليمي شامل: بارش، دما، رطوبت، باد و غيره

منابع آبهاي سطحي و زيرزميني

ساختار زمين شناسي و توپوگرافيک

پوشش گياهي و جانوري

منابع و ساير جاذبه هاي طبيعي

1-7-1 عناصر مصنوع يا ساخته شده يک شهر

شکل و ساختار ظاهري يک شهر علاوه بر ساختار طبيعي، توسط عناصر و سازندهايي مصنوع به

دست انسان شکل مي گيرد.

هويت کالبدي، آن عامل غالب هويتي است که بافت و ساختار و شکل شهر به آن هويت وابسته

است. از ديدگاه کوئين لينچ عناصر هويت بخشي شهر عبارتند از :

. راهها و شبکه ارتباطي

. لبه ها

. محله ها

. گره ها

. نشانه ها

به تعبيري بافت کالبدي و ساختار مکاني شهرها يکي از مهمترين ابعاد هويتي شهرها را شکل مي

دهد. از طرفي همين محيط مصنوع است که بعنوان آيينه اي تمام نما از تاريخ و رويدادهاي آن مطرح مي گردد.

 از اين روي وجه حاضر از شهر مهمترين وجه تمايز ميان شهرهاي نو و کهن تلقي شده و

در طراحي يا توسعه يک شهر مي بايست مدنظر باشد. از نگاهي ديگر بافت کالبدي را مي توان به دو گروه زير تقسيم بندي نمود:

الف - عناصر باستاني و کهنه معمولا بعنوان بافت تاريخي مطرح مي گردد.

ب- عناصر جديد.

هرکدام از اين عناصر نيز براساس عملکرد خود مي توانند به عناصر عرصه هاي عمومي و باز شهري و فضاهاي کارکردي و بعبارتي بسته شهري (فضاهاي مسکوني، خدماتي، تجاري و ...)تفکيک شوند که از اين ميان نماهاي شهري و فضاهاي شهري براساس ويژگيهاي کالبدي و نقش کارکردي ويژه خود بعنوان اولين رکن هويت بخش اين بخش از عناصر شهرهاي امروزي مطرح مي گردند.

1-7-2-  عناصر کارکردي يا محتواي شهري

با قبول شهر بعنوان موجودي زنده ديگر نمي توان تنها به بعد ظاهري آن نگريست. حال اگر بعد

محتوايي يک شهر را منبعث از ابعاد هويتي انسانهاي آن بدانيم، مي توانيم شاخصه هاي محتوايي يا کارکردي هويت شهر را بصورت زير طبقه بندي نماييم:

الف- عناصر اجتماعي(سياسي و فرهنگي) شهر

اين عناصر که غالباً با عنوان جغرافياي انساني شناخته مي شوند شامل جمعيت (کمي و کيفي) و

فرهنگ شهر يا شهروندان (نژاد، زبان، هنر، پوشش و ...)مي گردند؛ بنابراين در اين بعد انسان بعنوان محوريت اصلي تلقي مي شود.

علوم، فنون، مهارت ها، انديشه ها و تجارب باارزش و سودمندي که از ديگران يا از گذشته مي گيريم و يا بدست مي آوريم در تحليل نهايي در اين بعد از هويت قرار خواهند گرفت؛ همان گونه که خط،لباس، روشهاي توليد، آداب و رسوم و عقايد، جشنها و اعياد و بسياري از چيزهاي ديگر که از مولفه هاي ملي و عناصر هويت و متعلقات فرهنگي خويش مي دانيم نيز در ميان اين عناصر طبقه بندي ميشوند. بر اين اساس توجه به هويت اجتماعي (فرهنگي سياسي) در راستاي شناخت هويت واقعي شهري گريزناپذير است.

1-7-3-  عناصر اقتصادي شهر

آخرين بعد از ابعاد هويت بخش در فضاهاي شهري فعاليت هايي است که توسط ساکنان آن از

گذشته تا به امروز پايه هاي اقتصاد شهري را تشکيل مي دهد. اين فعاليتها را مي توان با عنوان عناصر اقتصادي مطرح نمود. برخي از اين فعاليت ها که به طور ويژه در مکانها و يا شهرهاي خاصي وجود دارند و به يک مکان ويژه جغرافيايي اختصاص دارند، به عنوان يکي از مهمترين ارکان هويتي شهر يا مکان خود نمايي مي کنند که از آن ميان مي توان به فعاليتهاي گردشگري، صنايع دستي و فعاليت هاي ويژه و يا بومي موجود در هر مکان يا شهر اشاره نمود.

دفتر: اصفهان - خیابان ولی عصر - روبروی مخابرات ولی عصر - مجتمع اداری ولی عصر - طبقه دوم - واحد 202
کارخانه : اصفهان - نجف آباد - کمربندی جنوب - روبروی ترمینال مسافربری جنوب - کوچه علمدار
03132262341 - 03132265788
03131313607-9 _ 03131313610
09132333607 - 09134214461
نظر شما در مورد محصولات ما ؟
1 : عالی (960 رای)
46 % 
2 : خوب (402 رای)
19 % 
3 : متوسط (336 رای)
16 % 
4 : بد (394 رای)
19 % 


© حقوق کپی برداری برای ‮ MTM ام تی ام محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا